دفتر حاکمیت بالینی بیمارستان سوسنگرد

چک لیست اقدامات احتیاطی برنامه ریزی شده برای جلوگیری از وقوع خطاها

 

جزئیات اقدام و راه حل برنامه ریزی شده

چک لیست اقدامات احتیاطی برنامه ریزی شده برای جلوگیری از وقوع خطاها

کارگاه تحلیل علل ریشه ای (RCA)

 

نوع اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه

 

 

اقدامات مرتبط با تجهیزات فیزیکی:

 

 

جایگزین کردن تجهیزات یا محصولات با  نوع ایمن تر

 

معرفی و استفاده از کنترل های مهندسی

 

 

تغییر در محل فیزیکی نصب تجهیزات

 

استفاده از تجهیزات استاندارد

 

فراهم کردن تجهیزات و وسائل مناسب

 

 

فراهم کردن تجهیزات و وسائل کافی از جمله تجهیزات و وسایل پشتیبان

 

خط مشی و سیاست برای نگهداری و تعمیرات تجهیزات و وسایل

 

اقدامات مرتبط با وظیفه:

 

ادامه ندادن وظیفه یا  فعالیتی خاص

 

طراحی مجدد وظیفه یا  فرایندی خاص

 

ساده تر کردن وظائف و فرایند ها و حذف گام های اضافی

 

استاندارد کردن وظائف و فرایندها یا برنامه های درمانی

 

حذف مشوق ها برای  اعمال رفتارهای توام با خطر

 

ایجاد انگیزه و مشوق برای ترویج رفتارهای بدون خطر

 

انجام ممیزی و بازخور در زمینه رعایت استانداردهای محلی و ملی

 

معرفی معیارهایی که سبب تشویق و پشتیبانی چالش های سازندۀ بین گروه های شغلی می گردد.

 

ارتقاء و اصلاح نرم افزارهای مورد استفاده

 

عدم استفاده از اقلامی که نام مشابه یا بسته بندی مشابه داشته و سبب اشتباه افراد می گردند.

 

ایجاد تناسب میان کارکنان با وظائف و مهارت های مورد نیاز شغلی

 

حذف یا کاهش عوامل پرت کننده حواس  

 

بکارگیری چک لیست ها و سیستم های تصمیم یار

 

ارائه مراقبت های مناسب و کافی به بیمار

 

ارائه استراتژی هایی برای کنترل و مدیریت خستگی کارکنان

 

ایجاد توازن در نسبت تعداد کارکنان و حجم کار 

 

طراحی کنترل هایی که از موانعی همچون زمان ، فاصله و فضا استفاده می کنند

 

استفاده از وسائل محافظت فردی برای کار کنان ( دستکش ، ماسک، گان و کلاه و .. )

 

عوامل مرتبط با محیط فیزیکی:

 

تغییر در دسترسی به یک خدمت

 

تطبیق محیط فیزیکی داخلی با نیازها

 

تطبیق محیط فیزیکی خارجی با نیازها

 

عوامل مرتبط با رهبری

 

ارزیابی فرهنگ ایمنی بیمار و تغییرات آن

 

ارزیابی رهبری و تغییرات آن 

 

مشارکت رهبری سازمان در ارتقای ایمنی بیمار و اتخاذ اقدامات مقتضی

 

وجود شواهد مبنی بر وجود فرهنگ باز سازمانی

 

وجود پروسیجرهایی در خصوص ارتباطات  و کمک گرفتن در مواقع ضروری

 

وجود راهبردهای ارتباطی در سازمان

 

بازبینی ساختار سازمانی تیم ها در جهت استقرار ایمنی

 

اقدامات مرتبط با عوامل انسانی / اجرایی

 

ارائه دوره های کافی آشناسازی (orientation) برای کارکنان

 

فراهم کردن نظارت کافی بر عملکرد کارکنان

 

در اختیار گذاشتن اطلاعات و دستورالعمل های کافی به کارکنان 

 

ارائه آموزش در خصوص عوامل انسانی و ارتباطات به کارکنان

 

حصول اطمینان از پایایی فرایندهای اداری از طریق روند بررسی و بازخور

 

اجرای مطالعات تحلیل ریشه ای علل و بررسی ریسک و اجرای اقدمات مقتضی با توجه به نتایج این مطالعات 

 

ارائه آموزش های کافی و مناسب به کارکنان

 

ارائه آموزش ، اطلاعات کافی و پروتکل های مناسب به بیماران

 

استفاده از مکانیسم های کنترل دوباره (Double check)

 

استفاده از اخطارها،  هشدار ها و  برچسب ها

 

فراهم کردن دسترسی راحت کارکنان به پروتکل ها ، خط مشی ها و سیستم های تصمیم یار

 

تولید و بکارگیری سیاست ها ، پروسیجرها و گایدلاین ها ی جدید یا بازنگری شده

 

سایر اقدامات ( با ذکر جزئیات)